رمز های بازی سیمز2
کلید های shift + ctrl + C رو فشار بدید و در کنسول باز شده رمز های زیر رو قرار بدین.
نتیجه
کد

خارج شدن از چیت کنسول
exit


Expand کنسول
Expand

دارایی را 1000 واحد افزایش میدهد
Kashing

دارایی را 10000 واحد افزایش میدهد
Rosebud

دارایی را 50000 واحد افزایش میدهد
Motherlode

کاهش گرافیک بازی برای زیاد شدن سرعت بازی
Vsync on/off

Lest you know if any patchs are install
Autopatch on/off

نمایش تمام کدها
Help -all

Turns aging on and off
Aging on/off

Turns off facial bounding limitations
Faceblendlimits

تمام همسایه ها را پاک می کند
Deleteallcharacters

Toggles between tow terrain types
Terrain type