حرفه و فن حرفه پایه سوم

به نام خدا

واحد1 فناوری و سیستم

1- شركت كردن در كارها و بحث های گروهی باعث پرورش قدرت تفكر وخلاقیت می شود. صÿ غÿ

2- وظیفه سیستم هدایت و فرمان دوچرخه این است كه دوچرخه را به مسیر تعیین شده هدایت یا از حركت باز دارد. صÿ غÿ

3- تفكر خلّاق از زمان .................... انسان همواره با او بوده است.

4- یكی از مهمترین مراحل تولید هر محصول فناوری مرحله ی .......................... و ........................................... است.

5- سیستم های فرعی برای انجام دادن بخشی از وظیفه ی ................................ ایجاد می شوند.

6- سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل ....................... ، .............................. و................................. است.

7- دینام دوچرخه حركت ....................... را تبدیل به انرژی ................................... می كند.

8- انواع سیستم هشدار دهنده (بوق) در دوچرخه عبارتند از: 1- ................... 2- .................. 3- ...................

9- جای خالی جملات رابا كلمه ی مناسب پركنید .

الف ) چرخ دنده و زنجیر جزء سیستم ............................................... دوچرخه هستند .

ب ) منبع تولید جریان الكتریكی درسیستم برق رسانی دوچرخه ..........................می باشد .

10- در خانه ی میانی جدول زیر چه اصلی از اصول تولید محصولات فناوری را قرار می دهید تا محصول نهائی،بی خطر و بی نقص باشد.

2- .....................

3- تولید انبوه

1- نمونه اولیه

11- جملات صحیح و غلط را مشخص كنید .

الف) انسان توانسته است از تمامی ظرفیت و قدرت مغز خود استفاده نماید. صÿ غÿ

ب) در تهیه ی لباس آتش نشان ها باید ماده ای انتخاب شود كه وزن مخصوص یا جرم آن بالا نباشد . صÿ غÿ

ج) در دینام دوچرخه انرژی الكتریكی به حركت وانرژی مكانیكی تبدیل می شود . صÿ غÿ

د) لقمه ها و سیستم ترمز جزء سیستم انتقال قدرت دوچرخه هستند . صÿ غÿ

12- هر یك از اجزای زیر به كدام یك از سیستم های فرعی دوچرخه مربوط می شوند؟

الف ) زنگ اخبار غیر برقی....................................... ب ) فرمان ودسته ی ترمز................................................

ج ) دینام ....................................................... د) زین و ترك بند ............................................

13- مراحل تفكر در حل مشكلات چیست ؟

14- مغز انسان از چه چیزی تشكیل شده و وظیفه آن چیست؟

15-چرا شركت كردن در كارها و بحث های گروهی باعث پرورش قدرت تفكر و خلاقیت می شود؟

16- در انتخاب مواد برای تولید محصولات فناوری به دو مورد بهداشتی باید توجه كرد آن دو مورد كدامند؟

17- در تولید محصولات فناوری به چه نكاتی باید توجه كرد؟ (4مورد)

18- تولید كنندگان محصولات فناوری چگونه به نكات بهداشتی توجه می كنند؟ (2مورد)

19- نقش ارزیابی در تولید محصولات فناوری چیست؟

20- توجه به زیبایی محصول فناوری در چند بخش صورت می گیرد؟نام ببرید.

21- توجه به زیبائی محصولات فناوری در بخش ساخت محصول را توضیح دهید؟

22- بسته بندی محصولات فناوری از نظر زیبائی چگونه باید باشد؟

23- سیستم های فرعی دوچرخه را نام ببرید.

24- سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل چه قسمت هائی است؟

25- سیستم برق رسان دوچرخه ازچه قسمت هائی تشكیل می شود؟

26- ترمز دوچرخه چگونه كار می كند؟

27- زین و تركبند جزء كدام یك از سیستم های دوچرخه است؟

28- انواع سیستم هشدار دهنده دوچرخه را نام ببرید؟

واحد 2 كار با برق

1- مقدار مقاومت الكتریكی را با دستگاه آمپرسنج اندازه گیری می كنند؟ صÿ غÿ

2- ترانزیستور قطعه ای است كه مقدار جریان عبوری از بیس ( B ) به كلكتور ( C )راتوسط جریان امیتر( E ) كنترل می كند صÿ غÿ

3- عمل ترانزیستور شبیه یك كلید یك طرفه قابل كنترل ( خودكار ) است صÿ غÿ

4- شكل مربوط به شمای فنی كدام وسیله است؟


الف) كلید دو پل ÿ ب) كلید تبدیل ÿ ج) پریزÿ د: كلید یك پلÿ

5- مقاومت الكتریكی را در مدارها به صورت .............. نشان می دهند.

الف) ب) ج) د)

تصویر مقابل ، نمایشگر كدام قطعه الكترونیكی است؟

الف:ترانزیستور c ب: دیود c ج: سلفc د: مقاومت c

6- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

الف ) رتور ثابت و استاتور متحرك است .ÿ ب) استاتور به دور رتور می چرخد.ÿ

ج) استاتور ثابت ورتور متحرك است .ÿ د) رتور روی استاتور می چرخد.ÿ

7- برای اندازه گیری مقدار كمیت قطعه ای باعلامت از كدام وسیله ی اندازه گیری استفاده می شود ؟

الف ) اهم سنجÿ ب) ولت سنجÿ ج) آمپر سنجÿ د) وات سنجÿ

8- كلید تبدیل دارای .................... پیچ اتصال مشترك و .......................... پیچ اتصال غیر مشترك است.

9- موتور الكتریكی ماشینی است كه انرژی ...................... را به انرژی ....................... تبدیل می كند.

10- قسمت گردان موتور الكتریكی را................ و قسمت ساكن آن را كه شامل قطب ها و بدنه می شود ..............می نامند.

11- در موتور های الكتریكی جریان برق به وسیله ی ......................... و .............................. به آرمیچر می رسد.

12- واحد اندازه گیری مقدار مقاومت الكتریكی را.............. می گویند كه با علامت ............. نشان می دهند.

13- درمورد مقاومت الكتریكی به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف )در مدار های الكتریكی به چه شكلی نشان داده می شود؟..........................................

ب) واحد اندازه گیری آن چیست ؟............................

ج) مقدار آن را با چه وسیله ای اندازه گیری می كنند؟.............................

د) واحد اندازه گیری آن رابا چه علامتی نشان می دهند؟..................................

14- از كلید تبدیل در چه نوع مداری استفاده می شود؟

15- موتورهای الكتریكی از چند قسمت اصلی تشكیل می شوند؟نام ببرید.

16- اجزاء موتور الكتریكی را نام ببرید.

17- تفاوت مالتی متر عقربه ای(آوومتر) با مالتی متر دیجیتالی چیست؟

18- سلف چگونه بوجود می آید؟

19- سلف درمدارهای الكتریكی چه كاربردی دارد؟

20- سلف در الكترونیك چه كاربردی دارد؟

21-كار ترانزیستور چیست ؟

واحد سه بهداشت

1-عامل بسیاری از بیماری های خطرناك ، موجودات ریزی هستند كه به آن ها ........................ می گویند.

2- به علت ضعیف بودن نیروی دفاعی بدن كودكان ، بیماری های واگیر می تواند موجب ................... و حتی مرگ آن ها شوند.

3- موثر ترین راه پیش گیری از بسیاری از بیماری ها انجام ............................... ........ است.

4- در اثر واكسیناسیون همگانی در جهان بیماری ...................... نابود شده است و بیماری ..................... در حال نابودی است.

5- رشد و تكامل كودك از دوره .............................. شروع می شود و به دو عامل .....................و محیط زندگی وابسته است .

6- برای حفظ سلامت مادر و ..................، در صورت كامل نبودن واكسیناسیون مادر، باید به او واكسن ............. تزریق شود.

7- رشد و تكامل كودك از ....................... تا ................ بسیار سریع است.

8- مناسب ترین و بهداشتی ترین غذا برای كودك تا سن 6 ماهگی ..................... است.

9- شست و شوی روزانه ی دست ها، صورت و حمام كردن به ................. و ...................... كودك كمك می كند.

10-كودك از .............................. ماهگی اشیا را تعقیب می كند.

11- تب شدید موجب ........................... كودك و آسیب رسیدن به ............................ او می شود.

12- برای تعیین دقیق درجه حرارت بدن از ............................ استفاده می شود.

13- تنفس طبیعی ، ...................... و ............................ است و در اثر بیماری ممكن است نا منظم ، عمیق ، كند و یا تند شود.

14- در اثر واكسیناسیون انسان بیمار نمی شود ولی نیروی دفاعی بدن او علیه آن میكروب تقویت می گردد. صÿ غÿ

15- تغییر یافتن اندازه اعضای مختلف بدن را تكامل می گویند . ص ÿ غ ÿ

16- شكوفایی استعدادها، رشد و سلامت كودك به شرایط و امكانات محیط زندگی اش وابسته است. صÿ غÿ

17- مراقبت از كودك باید از دوران تولد شروع شود. صÿ غÿ

18 - تنفس طبیعی ، عمیق و كند است . صÿ غÿ

19 - تغییرات علائم حیاتی به شناخت بیمار كمك می كند. صÿ غÿ

20 - یاد گیری كودك فقط از زمان رفتن به مدرسه آغاز می شود. صÿ غÿ

21 - لازم است از ازدواج های فامیلی پرهیز شود. صÿ غÿ

22 - اگر كودكی واكسینه نشود ، ممكن است دچار مرگ یا عوارض جبران ناپذیری شود . صÿ غÿ

23-كدام یك از بیماری های زیر در اثر واكسیناسیون همگانی در جهان نابود شده اند.

الف) سرخكÿ ب) آبلهÿ ج) كزازÿ د) هپاتیت بÿ

24 -كدام یك از بیماری های زیر در جدول واكسیناسیون وجود ندارد ، اما تا حدی با واكسن قابل پیش گیری است ؟

الف) سلÿ ب)اوریونÿ ج) سیاه سرفهÿ د) فلج اطفالÿ

25- راه انتقال بیماری ایدز شبیه كدام یك از بیماری های زیر است؟

الف) سرخكÿ ب)دیفتریÿ ج) كزازÿ د) هپاتیت بÿ

26- برای حفظ سلامت مادر و جنین ، در صورت كامل نبودن واكسیناسیون مادر چه واكسنی به او تزریق می شود؟

الف) كزازÿ ب) دیفتریÿ ج) سرخكÿ د) هپاتیت ب ÿ

27- یادگیری كودك از چه زمانی آغاز می شود؟

الف) ابتدای تولدÿ ب) دو ماهگیÿ ج) شش ماهگیÿ د) شش سالگیÿ

28- كدام یك از موارد زیر به رشد و تكامل بهتر و بیش تر كودك كمك می كند؟

الف) بازی و مهربان صحبت كردن ÿ ب) لالایی گفتن هنگام خوابÿ ج) حرف زدن و خندیدن با اوÿ د) همه مواردÿ

29- بیماری واگیردار چیست؟

30- چه موقع انسان بیمار می شود؟

31- چرا كودكان بیشتر در معرض بیماری ها قرار دارند؟

32 - مریم به تازگی دارای برادركوچكی شده است وبه جای این كه خوشحال باشد،ناراحت است.دوستش علت ناراحتی اورا سؤال می كند.

اودر پاسخ می گوید دیگر كسی به من توجه نمی كند. به نظر شما چرا مریم چنین برداشتی دارد. شما به او كمك كنید و او را راهنمائی كنید تا متوجه اشتباه خود بشود .

33- كدام یك از بیماری های زیر از طریق واكسن خوراكی وكدام یك از طریق واكسن تزریقی قابل پیش گیری می باشد؟

الف ) هپاتیت ب = ب ) فلج اطفال =

34- یكی ازدانش آموزان كلاس سوم چند روزی است كه به علت بیماری و بنابر توصیه ی پزشك به مدرسه نیامده است .

الف ) علت توصیه ی پزشك چیست؟

ب)با توجه به این كه بدن انسان دارای سیستم دفاعی در مقابل میكروب هاست چرا این دانش آموز بیمار شده است ؟

35- واكسن چیست؟


ایدز آبله


فلج اطفال

36 - نام بیماری های داخل دایره را در مقابل توضیحات مربوط به آن بنویسید.


الف) این بیماری واكسن و درمان قطعی ندارد. ( )

ب) این بیماری در جهان نابود شده است . ( )

ج ) این بیماری در جهان درحال نابود شدن است . ( )

37- هفت بیماری مهم كه كودكان علیه آن ها واكسینه می شوند چیست؟

38- كودكی كه واكسینه نشده به چه عوارض خطرناك بیماری دچار می گردد.

39- دانش آموزی كه می تواند مدار كلید تبدیل را انجام دهد به رشد رسیده یا تكامل ، پاسخ خود را توضیح دهید .

40- معنای رشد و تكامل چیست ؟

41- مراقبت از كودك از چه دورانی شروع می شود و تا چه دورانی ادامه می یابد؟

42- برای جلوگیری از تولد كودك مبتلا به بیماری های ارثی ، چه مراقبت هایی باید قبل از ازدواج صورت گیرد؟

43- مراقبت های دوران بارداری را ذكر كنید.

44- غذای كمكی كودك از چند ماهگی شروع می شود و حاوی چه موادی است؟

45- برای حفظ سلامت دندان های كودك چه باید كرد؟

46- چه حوادث و خطراتی در كمین كودكان است؟

47- چرا بستری شدن كودكان بیمار در خانه بهتر است؟

48- مهم ترین نكته در پرستاری كودكان چیست ؟

49- محل استراحت بیماران چگونه باید باشد؟

50- در صورت بالا بودن تب كودك چه اقداماتی باید انجام داد؟

51- علائم حیاتی بدن را نام ببرید.

واحد چهار كار با چوب

1-از تركیب ذرات چوب با یونولیت صفحاتی ساخته می شود كه به عنوان صفحات عایق ....................، عایق ........................ و برودت استفاده می شود.

2- ظاهر صفحات چوب- سیمان را می توان به وسیله ...............................یا با ............................... تغییر داد.

3- قارچ ها باعث پوسیدگی چوب می شوند و رنگ آن را به رنگ ........................یا .................................... تغییر می دهند.

4- روكش مصنوعی در برابر رطوبت و حرارت مقاومت ندارد . صÿ غÿ

5- در بین حشرات ، موریانه ها و سوسك های چوب خوار بیش ترین صدمه را به چوب می زنند . صÿ غÿ

6- محصولی كه از تركیب ذرات چوب با یونولیت و سایرمواد به دست می آید، دارای چه ویژگی هایی است ؟

الف) عایق حرارتی ÿ ب) عایق صدا ÿ ج ) عایق برودت ÿ د) هر سه مورد ÿ

7- از عوامل تخریب كننده چوب كه ممكن است حتی به مصنوعات چوبی هم لطمه وارد كند .......................را می توان نام برد. الف)موریانه ها ÿ ب) قارچ ها ÿ ج) سوسك های چوب خوارÿ د) موریانه ها و سوسك های چوب خوارÿ

8- فرآورده های مهم چوبی را نام ببرید ؟

9- چیبس چیست ؟

10- ورقه كاغذ چگونه ساخته می شود ؟

11- چرا درختان سوزنی برگ برای كاغذ مناسب ترند؟

12- برای كاغذ سازی غیر از چوب از چه گیاهان یا مازاد محصولات كشاورزی می توان استفاده كرد؟

13- روكش مصنوعی چگونه تهیه می شود ؟

14- تخته های مركب ( كمپوزیت ) چگونه بدست می آید؟

15- عوامل تخریب كننده چوب به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید ؟

16- عوامل بیولوژیكی تخریب چوب را نام ببرید؟

17- قارچ ها چگونه باعث تخریب چوب می شوند ؟

18-قارچ ها موجودات زنده ای هستند كه به درختان و یا چوب آن ها حمله ورمی شوند.در این خصوص به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) از چه چیزی تغذیه می كنند؟

ب) چه تغییری در رنگ چوب ها ایجاد می كنند؟

ج) چه تغییری در استحكام چوب ایجاد می شود ؟

19- حشرات چوب خوار چگونه چوب را از بین می برند ؟

۲۰- راهای مبارزه با حشرات چوب خوار را نام ببرید؟

واحد 5 آشنائی با خودرو

1- سیستم تعلیق در هر دقیقه بین .......................... تا ...................... بار نوسان می كند.

2- دینام نیروی ............ را از موتور می گیرد و به انرژی ........................... تبدیل می كند.

3- لاستیك ها مجموعه ی وزن ............................ و............................و بار را تحمل می كنند.

4- بدنه خودرو بر روی ...................... سوار شده است.

5- به كمك خط كش (شاخص) كه روی موتور قرار دارد می توان .............................. را كنترل كرد.

6- خط كش(شاخص) ارتفاع ....................... و ........................ روغن را نشان می دهد.

7- وظیفه ی رادیاتور در درجه اول ............................. موتور است.

8- اجزاء شیر دنباله كوتاه عبارتند از 1- ............................................ 2- ..........................................

9- در دیفرانسیل تعدادی دنده برای ایجاد سرعت و یا قدرت های مختلف تعبیه شده است صÿ غÿ

10- وظیفه ی باتری اتومبیل تامین برق خودرو و روشنایی چراغ هاست. صÿ غÿ

11- هدایت چرخ های جلو از طریق فرمان و جعبه دنده ی فرمان صورت می گیرد. صÿ غÿ

12- بدنه ی خودرو طوری ساخته می شود كه بتواند كلیه قطعات دیگر را نگهداری كند. صÿ غÿ

13- قطعه ای كه روی سیلندر نصب شده و با جرقه ی خود موجب انفجار مخلوط هوا وبنزین می شود

الف) شمعÿ ب) باتریÿ ج) دینامÿ د)ژنراتورÿ

14- كدام دستگاه زیر قطع و وصل قدرت محسوب می شود و امكان تعویض دنده را فراهم می كند.

الف) دیفرانسیلÿ ب) جعبه دندهÿ ج) گیربكسÿ د) كلاچÿ

15- گزینه ی صحیح كدام است؟

الف) سیستم ترمز در چهار چرخ اتومبیل وجود دارد.ÿ ب) سیستم ترمز فقط در چرخ های عقب وجود دارد.ÿ

ج) سیستم ترمز فقط در چرخ های جلو فعال است.ÿ د) سیستم ترمز با چرخ ها ارتباطی نداردÿ

16- بخش های اصلی یك خودرو را نام ببرید.

17- كار موتور اتومبیل چیست؟

18- دستگاه انتقال قدرت چه وظیفه ای دارد؟

19- دستگاه انتقال قدرت شامل چه قسمت هایی است؟

20- وظیفه ی كلاچ چیست؟

21- جعبه دنده یا گیربكس چیست؟

22- وظیفه ی دیفرانسیل چیست؟

23- دستگاهی كه تعداد دور چرخ ها را در هنگام گردش و دور زدن تنظیم می كند ، چه نام دارد؟

24- حمید با خانواده اش برای گردش به بیرون از خانه رفتند.در جایی پدر حمید ، ماشین را در كنار خیابان پارك كردو بدون آن كه ماشین را خاموش كند ، برای خرید از ماشین پیاده شد. حمید در این فكر بود كه چرا با وجود اینكه ماشین روشن است حركت نمی كند؟

الف ) با توجه به سؤالی كه در ذهن حمید پیدا شده شما علت حركت نكردن اتومبیل را در چه می دانید؟

ب) زمانی كه ماشین روشن است و در جا كار می كند ، نیرو تا كجا منتقل می شود؟

25- وظیفه ی قسمت فنر بندی چیست؟

26- باتری چیست؟

27- كار دینام چیست؟

28- قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود؟
29- قطعات متحرك موتور خودرو در چه صورتی می توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند؟

30- آیا در تمام اتومبیل ها سیستم خنك كننده با استفاده از آب داخل رادیاتور موتور را خنك می كند یا اینكه سیستم دیگری هم وجود دارد؟ با مثال توضیح دهید.

31- وظیفه ی شیر آلات بهداشتی چیست؟

32- مغزی شیر دنباله كوتاه از چه قسمت هایی تشكیل شده است؟

واحد 6 ساختمان سازی وراه سازی

1- نظارت مستقیم بر ساخت و ساز ساختمان ها توسط ............................... اعمال میشود.

2- عدم توجه ساختمان سازان به نکات ایمنی همواره ......................و .......................... در پی دارد.

3- در راه سازی اگر تپه ای را برداریم اصطلاحاًبه آن .....................و اگر در جائی گود خاک بریزیم اصطلاحاً ..................گفته می شود.

4- برای جلوگیری از سقوط کارگرانی که در فضای باز و در ارتفاع کار می کنند باید از کمربند ایمنی استفاده کرد. صÿ غÿ

5- کلاف یا شناژ به هنگام زلزله از فرو ریختن دیوارها در ساختمان جلوگیری می کند. صÿ غÿ

6- برای افراد غیر فنی که می خواهند در زمان کوتاهی در باره ی یک طرح اطلاعاتی کسب کنند بهترین روش چیست؟(5/0)

الف) فیلم ÿ ب ) نقشهÿ ج ) ماکتÿ د) هیچکدامÿ

- به تصویر مقابل نگاه كنید:

كدام اقدام ایمنی از بروز چنین حادثه ای جلوگیری می كند؟

7- کنترل ساخت وساز ساختمان ها در شهر ها و روستاها از چه جهت حائز اهمیت است؟

8 - شهرداری ها چه وظایفی بر عهده دارند؟

9- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی برای شهروندان در چه مواردی است؟

10- برای جلو گیری از سقوط اجسام و مصالح از ارتفاع چه باید کرد؟

11- برای جلوگیری از سقوط افراد در چاله های آسانسور , چاه ها و کانال ها چه باید کرد؟

12- وظیفه کلاف یا شناژ در ساختمان چیست؟

13- انواع کلاف یا شناژ در ساختمان را نام ببرید

14- ماکت سازان ماکت های خود را از چه چیزی می سازند؟

15- خاک برداری و خاک ریزی چیست ؟

16- چرا در مسیر راه ها از پل استفاده می شود؟

واحد 7 خوراک و پوشاک

الف ) خوراک

1-غذا برای این که بتواند نیاز های بدن را تأمین کند باید ........................و....................باشد.

2- میزان نیاز های غذائی انسان بر حسب .................تعیین می کنند که مقدار آن تقریبی است .

3-اختلال در رشد جسمی و ذهنی کودکان و نوجوانان به دلیل کمبود مواد غذائی مناسب است. صÿ غ ÿ

4-کدام یک از مواد مغذی زیر انرژی زا هستند؟

الف: ویتامین ها ÿ ب: پروتئین ها ÿ ج: چربی هاÿ د: مواد معدنیÿ

5- کدام ماده ی مغذی زیر وظیفه ی رشد و ترمیم بدن را به عهده دارند؟

الف: مواد پروتئینیÿ ب: مواد قندی و نشاسته ایÿ ج: چربی هاÿ د: مواد معدنیÿ

6- کدام ماده ی مغذی زیر را محافظ می گویند؟

الف: چربی ها ÿ ب: مواد قندی و نشاسته ایÿ ج: مواد پروتئینیÿ د: آبÿ

7- غذای مناسب چگونه باید باشد؟

8- کمبود مواد غذایی در کودکان و نوجوانان چه اختلالی ایجاد می کند؟

9-دسترسی مردم به مواد غذائی و نحوه ی استفاده از آنها به چه عواملی بستگی دارد؟

10-ماده ی مغذی چیست؟

11-مواد مغذی چند نوع هستند؟ نام ببرید.

12-میزان نیاز های غذایی انسان به چه عواملی بستگی دارد؟

13- هرفرد در سنین مدرسه به چند وعده غذای اصلی و میان وعده نیاز دارد ؟

14- صرف صبحانه چه نقشی در بهره ی هوشی کودکان دارد ؟

15- چرا نوجوانان به انرژی بیش تری نیاز دارند؟

16- در میان وعده باید ازچه چیزهائی استفاده کرد؟

17- چه عواملی غذا را دل چسب تر و اشتها را بیش تر می کند؟

18- هنگام غذا خوردن چه نکاتی را باید رعایت کرد؟(4مورد)

ب ) پوشاک

1- قبل از پاک کردن لکه باید ........................ و .............................. پارچه را شناسایی کرد.

2- قبل از شست و شو باید لباس ها را بر اساس .......................... و ............................. دسته بندی کنید و هریک را جداگانه بشویید.

3- لباس های نخی را باید ..................... اتو کرد.

4- هنگام آب کشی لباس های پشمی کمی ............................ یا ....................... در آب بریزید تا لباس پشمی حالت نمدی به خود نگیرد.

5- کدام یک از موارد ستون( الف) به ستون (ب) مربوط می شود داخل پرانتز آن بنویسید. (در ستون ب دو مورد اضافی است)
الف
ب

جوهرروی پارچه رنگی ( )

لاك ناخن ( )

قهوه وچای( )

استون

آب ژاول

آمونیاك

جوهرلیمو

گلیسرین


6- هر چه لکه مدت زمان بیش تری روی پارچه بماند دیرتر پاک می شود. ص5 غ5

7- در مورد پارچه های رنگی برای پاک کردن جوهر بهتر است محل لکه را با آمونیاک خیس کنیم. ص5 غ5

8- برای پاک کردن لکه ی لاک ناخن اگر لکه مقاومت کرد باید روی آن کمی الکل یا آمونیاک مالید. ص5 غ5

9- لباس های بافتنی را بهتر است نمدار اتو کرد. ص5 غ5

10- لباس های بافتنی را هنگام خشک کردن باید آب دار آویزان کرد. ص5 غ5

11- برای از بین بردن کدام لکه از گلیسرین گرم استفاده می شود؟

الف: لکه ی خون 5 ب:لکه ی قهوه یا چای5 ج: لکه ی جوهر5 د: لکه ی شمع5

12- لکه چیست؟

13- لکه گیری چیست؟

14- لکه ی شمع را چگونه می توان از روی پارچه پاک کرد؟

15- لکه ی جوهر را چگونه باید پاک کرد؟

16- لکه ی لاک ناخن چگونه پاک می شود؟

17- لکه ی آدامس یا چسب را چگونه باید از بین برد؟

18- لکه قهوه یا چای را چگونه باید پاک کرد؟

19- لکه ی خون چگونه از روی پارچه پاک می شود؟

20- لباس های نخی و کتانی را چگونه باید شست؟

21- برای این که لباس ها در هنگام شستشو بیش از اندازه چروک نشوند چه باید کرد؟

22- لباس ها پشمی را چگونه باید شست؟

23- لباس های پشمی را چگونه باید خشک کرد؟

24- لباس های پشمی را چگونه باید اتو کرد؟

25- لباس های بافتنی را چگونه باید شست؟

26- لباس های بافتنی را چگونه باید خشک کرد؟

27- چرا نباید لباس های بافتنی را اتو کرد؟

واحد 8 کشاورزی ، دامپروری ، صنایع غذائی

1- با شروع انقلاب صنعتی و نیاز به نیروی انسانی سالم , تولید ............... و .............. و گسترش .............. مورد توجه قرار گرفت.

2- قسمتی از درخت که ریشه ها را به شاخه ها یا تاج درخت وصل می کند ............... خوانده می شود.

3- متداول ترین روش تکثیر تجاری درختان ................... و.................... در خزانه به منظور تهیه ی گیاه پایه و زدن پیوند روی آن هاست.

4- معمولاً فاصله ی درختان در باغ ها به کوچکی و بزرگی...................و وضعیت ریشه ها در دل خاک بستگی دارد.

5- وضع قرار گرفتن درختان را نسبت به یکدیگر .................... می نامند.

6- مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آن در خاک به ...................... و.................... خاک بستگی دارد.

7- غذای زنبور عسل از طریق .......................... و ....................... تامین می شود.

8- در تغذیه طبیعی , زنبور عسل از ....................... و ................ استفاده می کند.

9- کندو به دو صورت ........................ و ............................ افزایش می یابد.

10- برای تغذیه کرم ابریشم باید از ....................... کافی و مرغوب استفاده شود.

11- ماهی قزل آلا از انواع ماهیان ......................... است.

12- غذای ماهی به دو صورت .....................و..................... تأمین می شود.

13- کدام یک از موارد ستون( الف) به ستون (ب) مربوط می شود داخل پرانتز آن بنویسید. (در ستون ب یك مورد اضافی است)
الف
ب

ماهیان سردابی ( )

ماهیان گرمابی ( )

ماهیان زینتی( )

صدف

كپور

میگو

قزل آلا


در ستون راست ، انواع غذای طبیعی ماهیان ودر ستون سمت چپ،نام ماهیان نوشته شده است . نام هر ماهی را در پرانتز مربوط به غذای آن ماهی بنویسید.
غذای ماهی
نوع ماهی

گیاهان آبزی( )

جانوران كوچك ( )

جانوران كف زی( )
كپور معمولی

بیگ هد

كپور نقره ای

آمور


14- کدام یک از موارد ستون( الف) به ستون (ب) مربوط می شود داخل پرانتز آن بنویسید. (در ستون ب یك مورد اضافی است)
الف
ب

حذف شاخه ها و میوه های اضافی درختان ( )

وضع قرارگرفتن درختان نسبت به یكدیگر ( )

متداول ترین روش تكثیر تجاری درختان( )

جنگل طبیعی

طرح كاشت

هرس درختان

كاشت بذریا قلمه در خزانه


15- کدام یک از موارد ستون( الف) به ستون (ب) مربوط می شود داخل پرانتز آن بنویسید. (در ستون ب یك مورد اضافی است)
الف
ب

از میوه خرد شده با شكر بدست می آید ( )

از میوه له شده و شكر بدست می آید ( )

از میوه تازه درشربت به كمك حرارت تهیه می شود ( )

مارمالاد

كنسرو

مربا

كمپوت


16- هدف از دخالت انسان در مورد درختان به دست آوردن یک درخت مرغوب و پر محصول است. ص5 غ5

17- پارک جنگلی برای ایجاد فضای سبز در حاشیه شهرها و دامنه ها کاشته می شوند. ص5 غ5

18- شیوه ی تکثیر درخت بر حسب نوع درخت و محل و موقعیت آن متفاوت است. ص5 غ5

19- در خزانه ی انتظار برای تابش بیشتر نور خورشید عمل پیوند در جهت جنوب روی ساقه انجام می گیرد؟ ص5 غ5

20- در آبیاری به طریق کرتی , مصرف آب و مقدار آب به هدر رفته زیاد است. ص5 غ5

21- زمان هرس درختان بعد از بیدار شدن آنها از خواب زمستانه است. ص5 غ5

22- افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی از طریق گرد افشانی از فواید پرورش زنبور عسل است. ص5 غ5

23- در تغذیه مصنوعی زنبور عسل از نوش (شهد) استفاده می شود. ص5 غ5

24- ماهی و میگو از مهم ترین آبزیان پرسلولی هستند ص5 غ5

25- هضم گوشت ماهی از سایر گوشت هاساده تر و میزان جذب پروتئین آن بیش از 90در صداست ص5 غ5

26- کپور از معروف ترین ماهیان سردابی است ص5 غ5

27- بهترین دما برای رشدونمو ماهیان گرمابی 10-8 درجه سانتی گراد است ص5 غ5

28- کدام گزینه از مزایای بسته بندی مواد غذایی می باشد؟

الف: جلوگیری از صنایعات مواد غذایی5 ب: افزایش مدت نگه داری5

ج: مواد غذایی , سالم به مصرف کننده می رسد.5 د: همه ی موارد5

29- تفاوت اساسی بین درختان و سایر نباتات چیست؟

30- دخالت انسان در مورد درختان به چه صورتی است و هدف از آن چیست؟

31- قسمت های اصلی یک درخت چیست؟

32- تاج درختان به چه شکل هایی می باشد؟

33- هدف از پرورش درختان چیست؟ مثال بزنید.

34- عوامل محیطی چه تاثیری بر رشد درختان دارند؟

35- حمید هنگامی که به جنوب کشور مسافرت کرد، دید در آنجا بعضی درختان مانند خرما و مرکبات رشد دارند که در محل زندگی او وجود ندارند او می خواست دلیل آن را بداند, شما او را راهنمایی کنید.

36- جنگل طبیعی چگونه به وجود می آید.

37- جنگل مصنوعی یا پارک جنگلی چیست؟

38- درختان چگونه تکثیر می شوند؟

39- چرا نهال ها را به خزانه ی دوم (خزانه ی انتظار) انتقال می دهند؟

40- قبل از احداث باغ چه کار اساسی باید انجام گیرد؟

41- چه عواملی در احداث باغ تأثیر جدی دارد؟

42- فاصله ی درختان در باغ ها به چه چیزی بستگی دارد؟

43- طرح های کاشت درختان چیست و درختان را در چه طرح هایی می کارند؟

44- برای کاشت نهال اگر فاصله ی بین خزانه تا زمین اصلی زیاد باشد نهال ها را چگونه انتقال می دهند؟

45- چرا بلافاصله پس از کاشت نهال آن ها را آبیاری می کنند؟

46- پس از کاشت نهال چه مراقبت هایی صورت می گیرد؟

47- روش های آبیاری درختان را نام ببرید.

48- مزایای آبیاری قطره ای چیست؟

49- هرس درختان چیست؟

50- چرا پرورش زنبور عسل اهمیت دارد؟

51- چرا زنبور داران گاهی به کندو شربت تشویقی (تحریکی) می دهند؟

52- تکثیر طبیعی کندو چگونه صورت می گیرد؟

53- برای پیشگیری از بروز بیماری در کندو چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

54- چرا پرورش کرم ابریشم اهمیت دارد؟

55- دوره ی زندگی کرم ابریشم شامل چند مرحله است؟ نام ببرید.

56- مرحله ی تنیدن پیله چیست؟

57- آبزیان به چه موجوداتی گفته می شود؟

58- آبزیان به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید؟

59- از آبزیان چه استفاده هایی می شود؟

60- آبزیان زینتی را نام ببرید

61- ماهیان پرورشی از نظر دمای آب به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید؟

62- به چه ماهیانی گرمابی گفته می شود؟

63- به چه ماهیانی سردابی گفته می شود؟

64- برای آماده کردن استخر پرورش ماهی چه کارهایی باید انجام داد؟

65- غذای طبیعی ماهی چیست؟

66- در پرورش ماهیان گرمابی چگونه می توان تولید غذای طبیعی را افزایش داد؟

67- چه عواملی در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کند؟

68- تکثیر ماهی به چند صورت انجام می گیرد؛ نام ببرید؟

69- هدف از نگه داری مواد غذائی چیست؟

70- در نگهداری مواد غذایی از چه روش هایی استفاده می شود؟

71- کمپوت چیست؟

72- مارمالاد چیست؟

73- مزایای نگهداری مواد غذایی به وسیله ی سرما را بنویسید.

74- روش های انجماد مواد غذایی را بیان کنید.

75- خشک کردن چیست؟

76- اساس کار خشک کردن میوه و سبزی چیست؟

77- روش های خشک کردن میوه و سبزی را نام ببرید؟

78- علل خشک کردن مواد غذایی را بنویسید.

79- بسته بندی مواد غذایی چیست؟

80- مزایای بسته بندی مواد غذائی را بیان كنید؟